Polityka prywatności

Informacje ogólne
Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies strony www.hoteljan.net.pl zwana dalej Stroną internetową, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies oraz innych technologii takich jak: Google Analitycs, Facebook Pixel w związku z korzystaniem
przez Użytkowników ze Strony internetowej.
§ 1
Definicje
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Administrator – GB Sp. z o.o., ul. Cieśliska 92, 34-460 Szlachtowa, KRS: 0000161897, NIP: 735-000-82-53, prowadząca usługi hotelowe w obiekcie hotelowym Hotel Jan, ul. Cieśliska 90, 34-460 Szlachtowa, hoteljan@o2.pl, tel. 18 262 18 99, 18 262 19 01
2. Strona internetowa – serwis dostępny pod adresem www.hoteljan.net.pl

3. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej.
4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
§ 2
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator.
2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie internetowej, w szczególności formularza rezerwacji.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkownika wyrażona za pomocą odpowiedniego formularza na Stronie internetowej.
4. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza rezerwacji przetwarzane są w celu wykonania umowy najmu krótkoterminowego zawieranej na odległość za pośrednictwem systemu rezerwacji. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zawrzeć umowę z Administratorem. Dane
osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji umowy oraz ustawowych obowiązków Administratora.
6. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach korespondencji elektronicznej przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik otrzymał
odpowiedź. Dane osobowe będą przetwarzane przez rok od chwili zakończenia korespondencji.
7. Administrator może przekazać dane osobowe podmiotom, z pomocą których realizuje wskazane w poprzednich punktach cele (np. firmom dostarczającym usługę hostingu, firmie dostarczającej system do rezerwacji, firmom kurierskim).
8. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
9. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
a. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
b. ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
c. ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 3
Prawa użytkownika
1. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w § 2 pkt.9, w tym w szczególności :
d. prawo dostępu do danych
e. prawo do poprawienia danych
f. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
g. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
h. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
i. prawo do przenoszenia danych
j. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
2. Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili, jeśli Użytkownik uprzednio wyraził taką zgodę.
3. W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres: hoteljan@o2.pl
§ 4
Gromadzone informacje
1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Dane te
mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.
2. Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi podmiotami korzystającymi ze Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
3. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji
użytkownika.
4. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.
5. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.
6. Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub skorzystania z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
§ 5
Cel wykorzystania danych
Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:
a. realizacji umowy
b. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony internetowej,
c. monitorowania stanu sesji,
d. analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej,
e. a także w celach statystycznych i marketingowych.
§ 6
Postanowienia końcowe
1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Strony internetowej. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały.
2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres: hoteljan@o2.pl

Szlachtowa, 27 sierpnia 2018 r. 

Best AI Website Maker